Reklamacje

REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, za wady produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.
2. Sprzedawca odpowiada za wady produktu wobec Klienta nie będącego Konsumentem (będącego przedsiębiorcą lub dokonującym zakupu w ramach zawodowej działalności) pod warunkiem iż produkt jest objęty gwarancją na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. Zakres włączeń gwarancyjnych oraz ograniczeń odpowiedzialności ewentualnego gwaranta zawiera się / publikuje zgodnie z pkt 5 poniżej. Rękojmia w relacjach z Klientem niebędącym Konsumentem (tj. przedsiębiorcą lub dokonującym zakupu w ramach zawodowej działalności) podlega wyłączeniu.

GWARANCJA / RĘKOJMIA WARUNKI OGÓLNE

3. Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować́ bezpośrednio do Gwaranta.
4. Adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń́ gwarancyjnych do postępowania gwarancyjnego oraz wyłączenia z zakresu gwarancji opisany jest w niniejszym Regulaminie lub zawarte w opisie produktu / towaru na stronach Sklepu (gdzie tak ujęte ograniczenia czy wyłączenia z zakresu gwarancji mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu, alternatywnie w karcie gwarancyjnej (jeśli jest dołączona).
5. O ile nic innego nie wynika z dokumentacji wskazanej w pkt 4 powyżej podstawowy okres gwarancji wynosi: 3 miesiące. W wypadku produktów posiadających termin przydatności okres gwarancji nie jest dłuższy niż ten termin a warunkiem utrzymania gwarancji jest zachowanie wymagań dotyczących przechowywania i / lub transportu. Gwarancja / rękojmia obejmuje zgodność z deklarowanym przez producenta składem i zdatność w okresie terminu określonego przez Producenta.
6. Gwarancja / rękojmia może być ograniczona zgodnie z przepisami i w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w tym m.in. ze względu na cechy produktu lub towaru. Informacje takie umieszcza się w treści dokumentacji wskazanej w pkt 5 powyżej
7. Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta i / lub Sprzedawcy ponad warunki określone odpowiednio przepisami o rękojmi (dla Konsumentów) lub wynikające z zakresu udzielonej gwarancji (dla Klientów - podmiotów nie będących Konsumentami) w tym w szczególności ( lecz bez ograniczenia do) wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody takie jak: szkody na osobie, utracone korzyści, szkody pośrednie, szkody majątkowe, szkody następcze, szkody na dobrach osobistych itp.

ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

8. BIOFEED sp. z o.o. przyjmuje zgłoszenia wad czy niezgodności z tytułu udzielonej gwarancji dla towarów / produktów wyprodukowanych lub wprowadzonych do oferty.
9. Zgłoszenie wady / niezgodności powinno nastąpić́ w formie pisemnej bądź́ elektronicznej, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Równocześnie udostępnia się formularz pdf - wzór pisma zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji.
10. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia wady bez użycia formularza, o którym mowa powyżej, powinno ono zawierać́ niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności: Dane kontaktowe klienta: imię i nazwisko, adres odbioru/dostawy produktu, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy. Dane reklamowanego produktu: Producent, Model ew. indeks produktu, Numer seryjny, Zgodne z dokumentem zakupu dane określające datę, miejsce i wartość́ dokonanego zakupu, Rodzaj i datę stwierdzonej usterki, Data wydania towaru, Czytelny podpis.
11. Do zgłoszenia należy dołączyć́ kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu oraz jeśli była dostarczona kopię wypełnionej kartę̨ gwarancyjną.
12. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać́ dostarczone do Sprzedawcy.: pisemnie – przesyłką rejestrowaną - na adres: Biuro BIOFEED sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 43, 14-400 Pasłęk w koniecznie zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie gwarancyjne” lub drogą elektroniczną na adres sklep@horseandpony.eu
13. Dla zgłoszeń́ spełniających wymogi formalne, w wypadku Klientów będących Konsumentami Produkty wadliwe są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Sprzedawcy kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia w celu poinformowania o warunkach i planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.
14. Klient po otrzymaniu informacji od Sprzedawcy o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę̨ ze zgłoszonym produktem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
15. Wysyłany produkt powinien zostać́ zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport. tj. w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu. Uwaga do produktu należy dołączyć oryginalne opakowanie oraz komplet dokumentów i wyposażenia dodatkowego jeśli było dołączone.
16. Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej usterki następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
17. Towar w razie uwzględnienia reklamacji zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub w przesłanym piśmie.
18. W przypadku nieodebrania przez Klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście od (dotyczy to również̇ produktów, niespełniających wymogów naprawy gwarancyjnej), Sprzedawca wezwie Klienta na adres e-mail, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 5 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE / WYŁĄCZENIA Z RĘKOJMI

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne lub kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia.

RĘKOJMIA

1. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi Produktów zakupionych w sklepie internetowym wyłącznie od Klientów będących Konsumentami.
2. Zgłoszenia reklamacji Produktów zakupionych w sklepie internetowym od Klientów nie będących Konsumentami (tj. w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej Klienta) przyjmowane są w trybie gwarancyjnym (o ile gwarancja taka została udzielona zgodnie z niniejszym regulaminem).
3. Jeżeli towar konsumpcyjny posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę̨ albo wymianę̨ na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają̨ nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość́ rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę̨ niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia
4. Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić́ zadość́ takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać́ się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić́ od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia z tym zastrzeżeniem że od umowy kupna nie można odstąpić́, jeżeli wada jest nieistotna.
5. Przy ustalaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się̨ rodzaj towaru i cel jego nabycia. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić́ w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z procedurą i zasadami opisanymi poniżej. Możliwe jest też posłużenie się formularzem pdf - wzorem zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi.
6. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać́ niezbędne dane umożliwiają rozpatrzenie reklamacji, w szczególności: Dane kontaktowe Klienta: imię̨ i nazwisko, adres odbioru/dostawy urządzenia, telefon kontaktowy, e-mail kontaktowy, Dane reklamowanego produktu: Producent, Model, ew. indeks produktu, Numer seryjny, zgodne z dowodem zakupu dane określające datę̨ wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość́ dokonanego zakupu., Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki., Roszczenie Klienta.
7. Do realizacji roszczeń́ z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie w trybie Konsumenckim (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu). Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać́ dostarczone do: pocztą – przesyłka rejestrowana - do wskazanej siedziby Sprzedawcy na adres: Biuro BIOFEED sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 43, 14-400 Pasłęk) z dopiskiem „Reklamacja z tytułu rękojmi”, lub drogą elektroniczną na adres sklep@horseandpony.eu
8. Produkty, dla zgłoszeń́ spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Po przyjęciu zgłoszenia serwis Sprzedawcy kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu 5 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.
9. Klient po otrzymaniu informacji od serwisu Sprzedawcy o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę̨ ze zgłoszonym produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu. Reklamowany produkt powinien zostać́ zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do Sprzedawcy. Zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu jest jednym z koniecznych warunków.
10. Rozpatrzenie zasadności reklamacji z tytułu rękojmi następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego z tytułu rękojmi produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji z tytułu rękojmi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
12. Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub piśmie reklamacyjnym.
13. W wypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni - uważa się, że uznał je za uzasadnione.
14. W przypadku uznania przez Sprzedawcę roszczenia Klienta – Konsumenta z tytułu rękojmi:

 • polegającego na wymianie Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
 • polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, reklamowany produkt zostanie naprawiony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
 • polegającego na obniżeniu ceny towaru, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę̨ stanowiącą różnicę̨ pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością̨ wadliwości Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej. Obniżenie ceny produktu może nastąpić́ wyłącznie w takiej proporcji i do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość́ produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo je usunie.
 • polegającego na odstąpieniu od umowy, sprzedawca zwróci Klientowi należną̨ kwotę̨ niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty decyzji reklamacyjnej. Klient nie może odstąpić́ od umowy, jeżeli: sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę̨ usunie lub gdy wada jest nieistotna.

15. Dla przypadków zasadnego roszczenia wymiany lub naprawy produktu, produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.
16. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy lub wymiany od kuriera lub osobiście (dotyczy to również̇ produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w wyżej wskazanym terminie Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMÓW

1. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem i jako Konsument dokonał nabycia towaru w Sklepie GW sp. z o.o. może skorzystać́ z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, na rzecz której Klient dokonał zakupu, tj. osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (zaleca się skorzystanie z przesyłki rejestrowanej). Oświadczenie można złożyć́ również̇ wypełniając wskazany formularz pdf.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość́, o którym mowa powyżej zgodnie z przepisami prawa nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań́ na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą̨ wystąpić́ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie ma nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż̇ te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, je opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż̇ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ zgodą konsum przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Klient ma obowiązek dokonać́ zwrotu nieużywanego i kompletnego towaru niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty w której Klient poinformował Sprzedawcę̨ o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.
6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego
8. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
10. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał numeru konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
11. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę.
12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
a) której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
b) której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.<

Wypełnij formularz online: www.reklamacja.horseandpony.eu

Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 165 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-21
Bardzo dobre musli.
2024-01-21
Polecam szybka realizacja Dobrze spakowane i przesyłka gratis
pixel