2023-10-31

Konkurs z okazji Halloween - regulamin

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH - FACEBOOKU / INSTAGRAMIE POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursach Biofeed sp. z o.o. prowadzonych na jej profilach w mediach społecznościowych tj. w serwisach Facebook / Instagram. Szczegółowe warunki dotyczące danego konkursu zostają zgodnie z niniejszym regulaminem każdorazowo określone w odpowiednim poście / wpisie konkursowym na profilu Biofeed sp. z o.o. na Facebooku i/lub Instagramie.

2. Organizatorem Konkursu(ów) (dalej: „Organizator”) jest BioFeed sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy 83-130, ul. Jesionowa 28, numer REGON 220596376, numer NIP 5932524603, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305450.

3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej na profilach Organizatora w mediach społecznościowych pod adresem: https://www.instagram.com/biofeed.horseandpony/ https://www.facebook.com/biofeed.horseandpony/ (dalej „Strona”).

4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie w datach ściśle określonych w poście / wpisie konkursowym na Facebooku lub/oraz/ Instagramie. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym powyżej oraz spełniające warunki Regulaminu. Wpływ pracy, zadania konkursowego rejestrowany jest przez serwis Facebook /Instagram. Data i godzina wpływu pracy konkursowej zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwis Facebook /Instagram.

5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat 18 i dysponująca pełnią praw, jaka zaakceptowała warunki Konkursu. W wypadku gdyby do udziału w konkursie miały być dopuszczone osoby młodsze (w wieku od lat 13) informacja o tym będzie wyraźnie wskazana w poście / wpisie konkursowym na Facebook’u / Instagram’ie wraz z informacją dotycząca zasad dostarczenia zgody opiekunów prawnych.

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

8. Warunki uczestnictwa i wymagania w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a także każdorazowo mogą być doszczegółowienie w poście / wpisie konkursowym na Facebooku / Instagramie a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w w/w wpisie konkursowym na Facebooku lub/oraz Instagramie będzie jednoznaczne z potwierdzaniem przez uczestnika, iż Uczestnik zapoznał się z treścią, warunkami takiego wpisu konkursowego i niniejszego Regulaminu i je akceptuje w całości oraz że wyraził zgody określone Regulaminem, w tym dotyczące wizerunku i publikacji danych (m.in. z faktem iż w razie wygranej imię oraz pierwsza litera nazwiska i treść pracy konkursowej zostaną ogłoszone na stronie / profilu / profilach Organizatora wskazanych powyżej.)

9. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy samodzielnie we własnym imieniu i na własny koszt publikują /nadsyłają/ prace konkursowe poprzez serwis Facebook / Instagram.

10. Udział w konkursie oznacza akceptację wszystkich jego warunków (z ogłoszenia i regulaminu i prawa) bez zastrzeżeń lub ograniczeń albo włączeń.

ZGŁOSZENIA / ZADANIA KONKURSOWE - WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

11. Niezbędnym warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie i wpisie / poście konkursowym, jest wykonanie zadania konkursowego określonego we wpisie / poście konkursowym.

12. Jeśli zadanie konkursowe polega na przesłaniu pracy konkursowej powinno ono mieć miejsce na warunkach określonych, opisanych w poście konkursowym na Facebooku/Instagramie.

13. W przypadku konkursów, w których o zwycięstwie decyduje liczba polubień i/lub komentarzy zgłoszenia konkursowego, dyskwalifikacji podlegają zgłoszenia, w których w sposób nielegalny lub naruszający dobro innych użytkowników Facebooka/ Instagrama pozyskane zostały polubienia lub komentarze.

14. Spełnienie warunków, zadania konkursowego o których mowa powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). O ile nic innego nie wynika z postu wpisu konkursowego: (i) Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu; (ii) Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.

15. Zgłoszenie konkursowe nie może być edytowane, zmieniane podczas trwania konkursu, jedynie w wyjątkowym przypadku po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem lub organizatorem konkursu.

16. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać następujące warunki: (i) musi być sporządzone w języku polskim, dotyczy to zgłoszeń tekstowych. (ii) nie może zawierać przekazu niezgodnego z regulaminem m.in. wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem; (iii) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących organizatora lub oferowanych przez niego produktów; (iv) nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

17. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do sunięcia zgłoszenia / nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu.

18. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik potwierdza, iż dysponuje pełnią praw do zgłoszonego tekstu / zdjęcia / jego publikacji jak również wyraża zgodę na publikacje wizerunku(ów) utrwalonych na zdjęciu / pracy konkursowej/. Przystępując do konkursu Uczestnik w pełnym dopuszczalnym zakresie zwalnia serwis Facebook i / lub Instagram jak także Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń co do pracy, jej treści (niezelżenie czy roszczenie dotyczy całości czy części pracy).

19. Publikacja tekstu / pracy / zdjęcia / filmu w ramach konkursu następuje jako wyłączna aktywność osób fizycznych - Uczestników. Wyłączną odpowiedzialność za treści zawarte w pracy \ zdjęciu \ zgłoszeniu ponosi Uczestnik. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega iż wszystkie zgłoszenia, prace, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które zawierają wizerunek osób fizycznych nieobjęty zgodą określoną niniejszym regulaminem lub nie zawierają podstawowych wymagań stawianych przez warunki konkursu zostaną lub mogą zostać usunięte przez moderatorów.

20. Przystępując do konkursu / zgłaszając – publikując pracę / akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia pracy na stronie (ach) profilu Organizatora w serwisach Facebook / Instagram. Uczestnik zamieszczający zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia zgłoszenia na w/w stronach / profilach w szczególności lecz nie wyłącznie praw autorskich oraz prawa do wizerunku.

21. Uczestnik w zakresie praw autorskich do pracy działa utworu zgłoszonego do Konkursu i/lub praw do wizerunku gwarantuje ich status i zgodność z regulaminem i zrzeka się na tym tle wszelkich roszczeń względem Organizatora.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

22. Nagrodą w Konkursie jest (nagroda / wartość): Przypisanie do konta klienta Zwycięzcy dodatkowych podkówek (punktów lojalnościowych) w ramach programu lojalnościowego „Podkówki za złotówki”. 1 miejsce: 350 podkówek, 2. miejsce: 200 podkówek, 3. miejsce: i 100 podkówek.

23. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję. Warunki/kryteria oceny wyboru, ilość nagrodzonych zostają każdorazowo określone w poście / wpisie konkursowym.

24. Komisja przyzna Nagrody(ę) Uczestnikowi(om), którego Zgłoszenie Konkursowe spełni wymogi określone w niniejszym Regulaminie / poście konkursowym / i którego praca zostanie uznana za najlepszą pod względem pomysłowości, kreatywności i oryginalności. W niektórych konkursach o zwycięstwie może zdecydować liczba polubień i/lub komentarzy zgłoszenia konkursowego. Liczba nagród oraz ich wartość jest określona regulaminem ale może też być wskazana w poście konkursowym na Facebooku/Instagramie.

25. Uczestnicy, którym zostanie przyznania Nagroda zostaną wymienieni w komentarzu pod postem konkursowym, po zakończeniu konkursu.

26. Uczestnik, którzy nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem” lub „Zwycięzcą”.

27. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone maksymalnie do 10 dni od daty zakończenia konkursu w komentarzu pod postem / wpisem konkursowym oraz w oddzielnym poście.

28. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata na Facebooku/Instagramie pod postem konkursowym. Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy, nr telefonu). Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania dodatkowych danych będących warunkiem koniecznym wydania nagrody.

29. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu została osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody, a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata Konkursu.

NAGRODY I ICH WYDANIE:

30. Nagrody w konkursach Organizatora realizowanych na Facebooku/Instagramie określone są każdorazowo w postach wpisach konkursowych. Fundatorem Nagród jest Organizator.

31. Nagrody „Podkówki” w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

32. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

33. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody.

34. Warunkiem wydania Nagrody jest posiadanie przez Zwycięzcę konta klienta sklepie www.horseandpony.eu oraz przesłanie przez Zwycięzcę do Organizatora w terminie do 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości o przyznaniu nagrody, danych pozwalających na identyfikację konta klienta i przypisanie do niego nagrody. Dane te obejmują imię i nazwisko, login do konta klienta oraz adres e-mail podany przy zakładaniu konta. Dane te są dostępne do wglądu po zalogowaniu na konto klienta w zakładce Twoje konto (znajdującej się nad menu głównym sklepu) w sekcji Dane osobowe. Dane te należy przesłać w formie wiadomości prywatnej przesłanej na konto Organizatora na profilu Facebook lub Instagram. Podanie przez Zwycięzcę powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania Nagrody, a brak ich podania będzie równoznaczny z rezygnacją z nagrody.

35. Nagroda zostanie przypisana do konta Zwycięzcy w terminie do 14 dni roboczych od daty spełnienia przez Zwycięzcę wszystkich warunków wydania Nagrody. Informacja o liczbie przypisanych punktów będzie dostępna do wglądu po zalogowaniu się na konto Zwycięzcy. Zobowiązanie wskazane powyżej obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

36. Oprócz sytuacji opisanych powyżej Zwycięzcy(ca) tracą(ci) prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących sytuacjach: (i) w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę; lub (ii) w przypadku braku kontaktu z Organizatorem w ciągu 3. dni od daty powiadomienia, tj. publikacji komentarza pod postem konkursowym z informacją o wygranej.

PODATKI:

37. Wszelkie rozliczenia i ewentualne obowiązki oraz wpłaty na poczet podatku dochodowego pozostają po stronie Uczestnika. W wypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Organizator może być zobowiązany do pobrania stosownej zaliczki na poczet podatku dochodowego lub jeśli jest to możliwe do jej potrącenia z nagrody.

38. Ze względu na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z wygraną w Konkursie zachodzi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od wygranych, Laureat zobowiązany będzie do przekazania danych niezbędnych do zrealizowania obowiązków Organizatora określonych przepisami prawa, w szczególności podania numeru PESEL, (jeśli jest także numeru NIP) i wskazania urzędu skarbowego właściwego dla Laureata (nazwa oraz dokładny adres). Jeżeli w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej, w sposób o którym mowa powyżej, Organizator nie otrzyma na adres wskazany przez pracownika Organizatora wskazanych w formularzu danych Uczestnika, Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.

WYKORZYSTANIE ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO / PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE

39. W każdym przypadku w którym umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis, zdjęcie / praca w komentarzu (co obejmuje całość a także jego poszczególne elementy) ma charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), (to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze), Uczestnik biorąc udział w Konkursie publikując pracę udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania dalszych zgód na wykorzystanie do tego utworu / pracy /wpisu bez i terytorialnych, na okres nie krótszy niż 5 lat, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej profilu(ach) Organizatora a także - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową; w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy; nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych; eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych; w zakresie rozpowszechniania oraz modyfikacji utworu w sposób inny niż mowa powyżej - publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.

40. Uczestnik biorąc udział w Konkursie / publikując pracę / udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej zgody, z prawem do udzielania dalszej zgody na wykorzystanie swojego wizerunku stanowiącego element tego utworu (w tym przypadku zdjęcia) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W wypadku gdyby na pracy zdjęciu uwidoczniony był wizerunek osób trzecich wymagane jest dostarczenie Organizatorowi skutecznej zgody takich osób pod rygorem usunięcia pracy / wykluczenia z konkursu.

41. Uczestnik umieszczając w ramach pracy konkursowej wizerunek wyraża nieodpłatną zgodę na jego wykorzystanie i publikację na potrzeby Organizatora oraz w ramach Konkursu na następujących polach eksploatacji a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania–wytwarzanie egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu, c) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów pracy konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d) wprowadzenie do pamięci komputera, e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji.

42. Uczestnik biorąc udział w Konkursie / publikując pracę / oświadcza, iż praca, zdjęcie nie jest w żadnym zakresie obciążona(ne) prawami osób trzecich a w razie wystąpienia takich osób z prawnie umotywowanymi roszczeniami roszczenia takie przejmie niezwłocznie i upoważnia Organizatora do usunięcia takiej pracy zdjęcia z profilu Organizatora oraz podania posiadanych przez Organizatora danych takiego Uczestnika.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

43. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest BioFeed sp. z o.o. z siedzibą w Rajkowy 83-130, ul. Jesionowa 28, numer REGON 220596376, numer NIP 5932524603, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305450.

44. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do celów innych niż określone Regulaminem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „Rozporządzenie”).

45. Poza celami wskazanymi w ust. 5.2 (cele pierwszorzędne), Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników w innych prawnie dopuszczalnych celach (cele drugorzędne), gdy cele pierwszorzędne i drugorzędne są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Organizator działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) lub c) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a) postępowania wyjaśniające związane z rozpatrzeniem wniesionych reklamacji lub roszczeń oraz (b) gdy będzie to mieć zastosowanie wypełnienie obowiązków na tle przepisów w tym przepisów podatkowych oraz (c) w celu odparcia roszczeń prawnych.

46. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny dla ochrony przed roszczeniami lub dla wypełnienia obowiązku prawnego a wynikający z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego.

47. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora każdemu Uczestnikowi przysługuje: a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e) prawo do przenoszenia danych.

48. Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.

INNE:

49. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu prawa w tym ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847, 1495, z 2020 r. poz. 284. z póz. zm.).

50. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika wszystkich zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.

51. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, o których mowa w treści Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub przy rozstrzyganiu Konkursu lub przyznawaniu Nagród.

52. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora należytej staranności.

53. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie / profilu. Z tytułu wprowadzenia powyższych zmian Uczestnikom nie przysługują roszczenia.

54. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook / Instagram. Facebook / Instagram jest nazwą / znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby danego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook / Instagram. Facebook Inc. / Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu lub jego prawidłowość . Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook / Instagram , ani z nim związany. Portal Facebook / Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu.

55. Niniejszy regulamin wraz z ogłoszeniem wpisem konkursowym stanowi uregulowanie konkursu przez Organizatora w zakresie nieobjętym rozstrzygnięcia są podejmowane przez Organizatora.

REKLAMACJE

56. Wszelkie ew. reklamacje związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. Prawem właściwym w tym zakresie jest wyłącznie prawo polskie.

57. Całkowita odpowiedzialność Organizatora ograniczona zostaje do wartości nagrody co Uczestnik akceptuje przystępując do konkursu.

58. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

59. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem Reklamacja: „KONKURS (NAZWA KONKURSU OKREŚLONEGO NA FACEBOOKU/INSTAGRAMIE)”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozstrzygniecie Organizatora jest ostateczne.

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 105 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-03
Szybka, sprawna i bezproblemowa realizacja.
2023-11-07
Polecam.
pixel